Dzień Krajobrazu

Dzień Krajobrazu

20 października 2000 r. we Florencji sporządzono Europejską Konwencję Krajobrazową. Jej podstawowym celem jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. W 2004 r. Polska ratyfikowała tę konwencję zobowiązując się do jej przestrzegania. Postanowiono, że 20 października będzie Dniem Krajobrazu, świętowanym m.in. poprzez promowanie walorów krajobrazów, potrzeby ich ochrony i planowania.

W związku z powyższym Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Prezes Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK, zapraszają wszystkich chętnych na spacer krajobrazowy z przewodnikiem.

Celem spaceru będzie uświadomienie uczestnikom ważnej roli, jaką w życiu człowieka pełni otaczająca go przestrzeń, przedstawienie historii i efektów działań na rzecz ochrony krajobrazu.

W trakcie spaceru zaprezentowany zostanie fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Środkowej Łyny, a konkretnie Las Miejski Olsztyna, z jego przełomowymi odcinkami Łyny i Wadąga, krajobrazy przyrodnicze i kulturowe, zachodzące tu z czasem zmiany antropogeniczne, fragmenty krajobrazów naturalnych i kształtowanych, stare i obecne zagrożenia, zachowane wartości przyrodnicze, kulturowe, gospodarcze i społeczne, w tym rekreacyjne i zdrowotne.

Spacer odbędzie się w sobotę 21 października. Rozpocznie się o godz. 11.00 przy pętli autobusowej koło CEiIK (dawny WDK) w Jakubowie  - dobre miejsce do zaprezentowania płynnego przejścia od krajobrazu zurbanizowanego, poprzez krajobraz projektowany (zaprojektowany i wykonany w 1910 r. park) do krajobrazu naturalnego (- las). Przewodnik zaoferuje zwiedzanie lasu miejskiego, jego krajobrazów naturalnych i kształtowanych  przez człowieka obiektów kulturowych. Prezentacja odbędzie  się w następującej kolejności:  cmentarz z I wojny światowej, spacer brzegiem Łyny wzdłuż przełomowego jej  odcinka, po drodze „Zaklęty Zamek” i miejsce po wsi Sągnity, elektrownia wodna u ujścia Wadąga do Łyny (skutki przyrodnicze i krajobrazowe tej inwestycji), fragment przełomu rzeki Wadąg, zwrócenie uwagi na zmieniające się krajobrazy leśne (przyczyna tych zmian), stadion leśny (historia świetności i degradacji stadionu i wynikające stąd zmiany krajobrazu), CEiIK. Koniec spaceru.

 

Wycieczka trwać będzie ok. 3 - 3,5 godz. Poprowadzi ją Stanisław Dąbrowski - doświadczony przewodnik, były szef Lasu Miejskiego i były wojewódzki konserwator przyrody.